Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie cyklicznie od 2015 r. przy wsparciu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu MRPiPS Działanie na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program realizowany jest średnio przez 6 miesięcy w roku.

W programie mogą wziąć udział osoby z problemami zdrowia psychicznego.

Osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału w programie powinny posiadać:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– leczyć się w Zespole Leczenia Środowiskowego lub

– przedstawić zaświadczenie od lekarza psychiatry o podjętym leczeniu.

Z osobami ubiegającymi się o przyjęcie do programu przeprowadzana jest ankieta obrazująca ich sytuację zawodową, mieszkaniową, finansową oraz podpisywany jest kontrakt o współpracy.

Program obejmuje:

– aktywizację zawodową – praca średnio raz w tygodniu 5 godzin w prowadzonym przez Stowarzyszenie sklepie Pod Wiatrakiem

– wsparcie materialne – paczki żywnościowe, ze środkami czystości

– integrację społeczną z uczestnikami innych programów

– wyjścia kulturalne do kina, opery, teatru, itp.,

– rozwój własnych zainteresowań – warsztaty gotowania, warsztaty robienia biżuterii, i inne.

 

EDYCJA 2020 

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven realizuje zadanie – Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł zadania publicznego – Integracja przez pracę, uczestnictwo, zdobywanie kompetencji i samopomoc – drogą ku samodzielności – edycja 2020

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową nr DPS/IV 31/OZKS/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Data realizacji zadania – 06.05.2020r. do 31.12.2020r.

Całkowity koszt zadania 105.086,5 zł w tym dotacja84.000 zł

Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać, a także wzmocnienie i poszerzenie oferty sieci wsparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji społecznej i życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów w województwie podlaskim.

Do realizacji celu głównego zaplanowaliśmy następujące działania:

INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  1. Wsparcie środowiskowe – „Integracja przez pracę” – innowacyjna metoda działania na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego
  1. Spotkania integracyjno-promujące – (ognisko integracyjne, wycieczka dwudniowa ) i jedno (spotkanie wigilijne) w siedzibie Stowarzyszenia .
  1. Wyjścia integracyjne do instytucji kultury
  1. Promocja i organizacja Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (ŚDZP)

UMOŻLIWIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

5.Warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania

– warsztaty rękodzieła

– spotkania kulinarne z elementami przygotowywania przetworów

– warsztat rozwoju osobistego

– warsztat: doradca klienta z elementami kreowania wizerunku

  1. Spotkania ze specjalistami np. – ZUS, PUP, PFRON, MOPR, doradcą zawodowym, psychiatrą, lekarzem orzecznikiem, trenerem pracy, dietetykiem
  1. Zajęcia wspomagające aktywność sportowo-ruchową

–  indywidualne zajęcia sportowe

–  zajęcia gimnastyczne

–  trenujemy pamięć – gramy w planszówki

SAMOPOMOC

  1. Warsztaty „Sam się leczysz” – drogą do samopomocy

 

 

 

Integracja przez pracę – edycja 2016

Od dnia 12 lipca 2016r. Stowarzyszenie realizuje projekt „Integracja przez pracę” – oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu finansowanego przez Ministrerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.
Projekt będzie realizowany do 31.12.2016 r.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 54.000 tys. Całkowity koszt zadania – 67.693,32 zł.
W projekcie weźmie udział 30 uczestników z problemami zdrowia psychicznego.
Projekt obejmuję działania:
aktywizację społeczną i zawodową uczestnika (praca średnio 20 godzin w miesiącu na rzecz Stowarzyszenia w zamian za pomoc rzeczową)
wyjścia/wyjazdy rekrecyjno- integracyjne (gimanstyka, wyjscia do instutucji kultury, kawiarni, wycieczka po zakątkach Podlasia)
warsztaty umiejętności (robienia biżuterii, kulinarne).

 

Pomagaj z nami!

Stowarzyszenie
białystok-eindhoven

15-157 białystok
ul. boruty 19

Skontaktuj się
z Nami!

tel: 85 676 33 03

Godziny otwarcia sklepu:

 

Pon-Pt: 11:00-17:00

SOB: 10:00-15:00

 

 

 

 

 

COPYRIGHT© 2019 SKMBE. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl
Skip to content